Dyfarnu Cyllid i Lyfrgell Pencoed i’w Hailwampio

Pencoed Library 1

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi cael grant oddi wrth Gynllun Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru yn ddiweddar i ailwampio a moderneiddio Llyfrgell Pencoed. Rydym yn elusen gofrestredig sy’n rheoli gwasanaethau llyfrgell ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a byddwn yn darparu cyllid cyfatebol i osod paneli solar ar y to sy’n wynebu’r de, gan gyfrannu at greu adeilad mwy cynaliadwy.

Bydd Llyfrgell Pencoed yn cau yn ddiweddarach yn yr hydref ac yn ailagor yn gynnar yn 2023 ar gyfer ei phen-blwydd yn 50.

Bydd y cynlluniau’n cynnwys:

  • Diweddaru’r holl hen ddodrefn ag opsiynau mwy symudol i sicrhau y gellir defnyddio’r lle i roi mwy o hyblygrwydd ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau.
  • Creu lle gweithio/astudio newydd i helpu i gefnogi’r rhai sy’n gweithio o bell, neu sydd angen lle tawel i weithio, pobl ifanc sy’n chwilio am le tawel i wneud gwaith ysgol, gwaith prifysgol, neu i gwblhau unrhyw waith mewn lle tawel, gan eu galluogi i ganolbwyntio ar eu gwaith ysgol neu astudiaethau.
  • Adeiladu ystafell gyfarfod gymunedol at ddefnydd grwpiau lleol a gwasanaethau cymorth.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen:

“Mae Llyfrgell Pencoed yn gwasanaethu poblogaeth sy’n tyfu o dros 12,000 o bobl, ond mae ei chynllun presennol wedi bod mwy neu lai yr un fath am 49 mlynedd. Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am eu cyllid a fydd yn caniatáu i ni wneud addasiadau ac adnewyddu’r lle er budd y gymuned gyfan. Fel rhan o ymrwymiad Awen i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a lleihau ein dibyniaeth ar danwydd ffosil ar gyfer ynni, rydym yn falch o ddefnyddio’r cyfle ailwampio hwn i osod paneli solar ar y to yn Llyfrgell Pencoed.”

Wrth gyhoeddi’r cyllid, dywedodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden:

“Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod wedi ymrwymo i gefnogi’r gwasanaethau pwysig hyn sy’n cyflawni rôl werthfawr sy’n ganolog i fywyd cymunedol. Bydd y gronfa hon yn ehangu mynediad ar gyfer ein cymunedau, yn hyrwyddo ymgysylltiad diwylliannol, yn darparu cyfleoedd dysgu ac yn cefnogi cydlyniant cymunedol, cynaliadwyedd a ffyniant. Rwy’n annog pawb i weld beth all eu hamgueddfa, archif neu lyfrgell leol ei gynnig.”

Dywedodd y Cynghorydd Rhys Goode, Aelod Cabinet Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Mae’r grant hwn yn newyddion gwych i Bencoed a’r cyffiniau. Mae llyfrgelloedd yn chwarae rhan hynod bwysig yn ein cymunedau i bobl o bob oedran a chefndir.

“Bydd ein partneriaeth lwyddiannus ag Awen yn ein helpu i greu mannau modern sy’n darparu’r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl fwyaf, fel mannau gweithio o bell, yn ogystal â mannau croesawgar i ddarllen, gweithio a chymdeithasu yn y gymuned leol.”

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe